Studium

1. Obecné informace

Jako jedna z mála škol v ČR bylo IBACO zařazeno mezi střední školy, které mají akreditaci MŠMT k cizojazyčné výuce. Výuka některých předmětů probíhá částečně v cizím a částečně v českém jazyce. Tato skutečnost se projeví i na výročním vysvědčení a zvláštním osvědčení, které žáci obdrží. Výhody pro další vysokoškolské studium nebo praxi jsou nesporné. Jazyková výuka probíhá v letos nově postavené jazykové a počítačové učebně a využívá i prvky tzv. blended learningu, tedy operativní on-line výuky zahrnující e-learning a multimediální prostředky. Pro výuku společenských věd byla letos uvedena do provozu replika soudní síně, ve které si žáci mohou vyzkoušet reálné soudní procesy v talárech a při simulaci opravdového soudního prostředí. V letošním roce byly také dokončeny a otevřeny dvě nové odborné učebny a začala být využívána botanická zahrada, jejíž součástí je školní skleník a venkovní učebna. Studovat je možné v denní i dálkové formě. Studium lze absolvovat ve dvou oborech: Obchodní akademie (denní i dálková forma) a Ekonomika a podnikání (denní forma). Oba obory mají dvě profilace.

A) OBCHODNÍ AKADEMIE

63-41M/02 Obchodní akademie (právní profilace)

IBACO web fotografie 800x600 px Studium 02 V této profilaci je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obchodní akademie, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Naopak je posílena výuka logiky a obecných studijních předpokladů, které jsou nutné pro přijímací řízení na právnických fakultách nebo pro studium na těchto školách. Dále je podpořena i oblast společenských věd, která je obvyklejší spíše pro gymnázia. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak se žáci soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického charakteru. Součástí výuky jsou aktivity profesorů a docentů z právnických fakult. To vše také se zaměřením na zvládnutí dvou cizích jazyků. Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41M/02 Obchodní akademie (ekonomická profilace)

U této profilace je omezena výuka společenských věd a minimalizována výuka věd přírodních, a to pouze na minimální úroveň stanovovanou MŠMT. Podpořeny jsou zejména ekonomické disciplíny. Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

B) EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

63-41M/01 Ekonomika a podnikání (obecná)

V oboru vycházíme ze zázemí mezinárodní obchodní akademie, avšak s detailnějším zaměřením se na praktickou stránku studia i života. Připravujeme na zdárné složení maturitní IBACO web fotografie 800x600 Přijímací řízení 02zkoušky, ale ve větší míře nepředpokládáme přípravu pro vysokoškolská studia. Absolventi tohoto oboru jsou vybaveni pro podnikání v rámci živnostenského oprávnění nebo v obchodních korporacích malé a střední velikosti, a to jak po ekonomické, tak právní stránce. Po úspěšném ukončení školní docházky se již přímo účastní podnikání vlastním jménem nebo ve větší skupině, popř. pokračují ve studiu na vyšší odborné škole, která je také prakticky orientovaná. Úzce spolupracujeme s partnerskou Vyšší odbornou školou SOKRATES (klikněte zde), která se zaměřuje na obecně právní činnost. V tomto oboru je omezená výuka matematiky na nezbytné minimum dané rámcovým vzdělávacím programem pro obor Ekonomika a podnikání, které je ale dostatečné pro všeobecný přehled. Na rozdíl od všeobecných gymnázií se téměř nemusí vyučovat problematika přírodních věd, naopak se žáci soustředí na praktické kompetence, zejména ekonomického charakteru, a to ještě intenzivněji než je v oboru Obchodní akademie. Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

63-41M/01 Ekonomika a podnikání (ve sportu)

Na rozdíl od obecné profilace se při studiu zaměřujeme v maximální možné míře na oblast ekonomiky sportu a podnikání ve sportovní oblasti. Tato profilace je umožněna zejména nabídkou a výběrem volitelných předmětů a volnočasových aktivit, stejně jako organizací výuky. To vše při zachování nutného standardu daného rámcovým i školním vzdělávacím programem pro daný obor a zachování zodpovědné přípravy pro státní maturitu. Tato “sportovní” profilace oboru Ekonomika a podnikání zajišťuje jeho vhodnost pro aktivní sportovce, a to i na úrovni výkonnostního a vrcholového sportu. Uvedenému je přizpůsobena i samotná výuka, která zohledňuje rytmus sportovní přípravy. Absolvent uvedeného oboru ve sportovní profilaci získá zázemí Mezinárodní obchodní akademie Ostrava, avšak s akceptací praktické stránky i sportovní přípravy. V případě zájmu pak může po dokončení střední školy podnikat ve sportovní oblasti a pokračovat v terciálním studiu v oboru obecně právní činnosti na partnerské Vyšší odborné škole SOKRATES, pro jehož přijetí získá na střední škole nezbytné předpoklady. Rozšíří svůj přehled zejména v právní oblasti vč. právní úpravy ve sportu a získá titul DiS. Učební plán a školní vzdělávací program (ke stažení zde).

2. Vybavení školy a učeben

Škola je situována ve velmi příjemném prostředí vilové části Ostrava-Mariánské Hory, poblíž ulice 28. října, a to s velmi dobrou dopravní dostupností, jak automobilem, tak také tramvají (např. linka č. 4, 8, 9), zastávka Prostorná je vzdálena necelých 200 m. Součástí areálu školy je rozsáhlý pozemek pro mimoškolní aktivity žáků. Pro žáky zde existuje možnost parkování. Vnitřní prostory školy jsou moderně zařízeny a jsou nově zrekonstruovány. Třídy jsou vybaveny novými nebo zánovními židlemi a lavicemi s vestavěnými počítači pro každého žáka. Součástí je multimediální technika a vybavení dataprojektorem. Interaktivní tabule a specializované laboratoře např. pro výuku jazyků jsou samozřejmostí. V areálu školy je vlastní tělocvična s velmi dobrým vybavením.

3. Školné a stipendium

International Business Academy je nestátní střední školou pro velmi dobré žáky, kteří mají zájem studovat mezinárodní obchodní akademii s rozšířenou výukou cizích jazyků. IBACO web fotografie 800x600 px Studium 03Standardní školné se pohybuje ve výši 6 000 Kč měsíčně. S ohledem na umožnění dostupnosti vzdělání a partnerství se silnou soukromou společností, je všem žákům bez vážných kázeňských prohřešků, kteří zahájí studium ve školním roce 2017/2018, na základě rozhodnuti ředitelky školy, školné prominuto. Stipendium obdrží každý žák, který uspěje v 1. kole přijímacích zkoušek, a to ve výši 500 – 2 000 Kč/měsíc. S ohledem na velmi schopné žáky, kteří prokazují svou kvalitu již u přijímacího řízení, je stipendium 500 Kč/měsíc poskytováno žákům, kteří uspěli v 1. kole přijímacích zkoušek, už od prvního měsíce nástupu do školy a je garantováno žákům bez vážných kázeňských prohřešků. Toto stipendium může být podle výsledků přijímacích zkoušek nebo dalšího studia zvýšeno na 1 000 Kč/měsíc velmi dobrým žákům, nebo na 2 000 Kč/měsíc vynikajícím žákům. Žákům, kteří byli přijati na základě dalších kol přijímacího řízení, bude stipendium uděleno od 2. roku studia podle prospěchu. Stipendium je podle výše uvedených podmínek stanovováno žákům, kteří započnou studium od školního roku 2017/2018.© IBACO 1993-2017